2022/23 နှစ်အတွက် သင်ကြားနိုင်ရန် July လဆန်း မှာ Blended Course အနေနဲ့ ကော /online အနေနဲ့ပါ ဖွင့်လှစ်သည့် ဘာသာများကို သိရှိနိုင်ရန် Prospectus Download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ ဘာသာ ဖြင့်။  English ဘာသာဖြင့် ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။

Read More